Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu etylowego 1 l

Cena brutto: 24,84 zł (z VAT)
Cena netto: 20,20 zł
Ilość

Czas realizacji: 2 (dni)

Brak metod dostawy dla tego produktu.

Zapytaj o produkt

Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu etylowego 1 l

Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu etylowego 1 l

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Opis

Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu etylowego 1 litr DX FAST to płyn do dezynfekcji powierzchni.
W jego skład wchodzi etanol (70%).
Płyn służy do czyszczenia powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami, a także w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej (np. obiekty ochrony zdrowia).

Cechy produktu:

- Profesjonalny preparat o działaniu dezynfekujacym,

- Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni,

- Zastosowanie: meble kuchenne, półki, stoły, szafki, kasy, blaty, lady, powierzchnie szklane, itp.

- Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze.

- 70% alkoholu etylowego,

- Gotowy do uzycia,

Pozwolenia nr 0208/TP/2020 z dnia 27.03.2020 na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia 528/2012

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania:

 • Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 • Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Inne zagrożenia

 • Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

Szczegóły produktu

237199

Opis

Pojemność
1 litr

Specyficzne kody

Opinie

Podobne produkty