Żel do dezynfekcji rąk bakterio i wirusobójczy 5 l - kod 237182

Cena brutto: 139,32 zł (z VAT)
Cena netto: 113,27 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 139,32 zł
Ilość

Czas realizacji: 2 (dni)

Brak metod dostawy dla tego produktu.

Zapytaj o produkt

Żel do dezynfekcji rąk bakterio i wirusobójczy 5 l - kod 237182

Żel do dezynfekcji rąk bakterio i wirusobójczy 5 l - kod 237182

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

100% Bezpieczeństwa

Każda transakcja w naszym sklepie jest ubezpieczonaDogodne formy płatności

Zapłać tak jak chcesz - wybierz dogodną formę płatności za zamówienie

Sklep z doświadczeniem

Sprzedajemy nasze produkty od 2013 roku dla dużych firm, sieci, gmin i urzędów

Najtańsza wysyłka

Oferujemy najtańszą wysyłkę na terenie całej Europy


Opis

Żel do dezynfekcji rąk bakterio i wirusobójczy 5 l - kod 237182

Żel dezynfekujący DEX-FAST doskonale sprawdzi się do odkażania skóry rąk.

Cechy produktu:

- Preparat ma działanie bakterio i wirusobójcze

- Szybko i skutecznie dezynfekuje dłonie bez użycia wody i mydła

- Płyn zawiera 70% etanolu

- Nie podrażnia skóry

- Zawarta w produkcie gliceryna nawilża skórę, zapewniając jednocześnie właściwą pielęgnację

- Szybki czas działania i wchłaniania

- Wygodny w użyciu

- Gotowy do użycia - nie wymaga dodatkowego rozcieńczania

- Poręczne opakowanie

- Należy unikać kontaktu z oczami

 • Pozwolenia nr 0207/TP/2020 z dnia 30.03.2020 na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia 528/2012

KARTA CHARAKTERYSTYKII

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikator produktu

DEX-FAST ŻEL DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: żel do dezynfekcji rąk.

Zastosowania odradzane: nie określono.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 • Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie
 • Nie ma.
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności
 • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3

Inne zagrożenia

 • Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH

Szczegóły produktu

237182

Opis

Pojemność
5 litrów

Specyficzne kody

Opinie